Kategorija: Struktūra ir kontaktai

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos institucija mokytojų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi progimnazijos dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai,
švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius.

Savivalda progimnazijoje

Mokyklos nuostatuose numatyta tvarka progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:

 • Mokyklos taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Mokytojų taryba.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybai atstovaujama po lygiai: 5 mokiniai, 5 tėvai ar globėjai, 5 mokytojai.

Mokyklos tarybos nariai:

 • Agnė Audėjienė – pirmininkė, tėvų atstovė;
 • Kristina Knezienė, tėvų atstovė;
 • Jurgita Matulionė, tėvų atstovė;
 • Virginija Bareikienė, tėvų atstovė;
 • Rosita Pikauskienė, tėvų atstovė;
 • Aušra Minkevičienė, mokytojų atstovė;
 • Audronija Kibickienė, mokytojų atstovė;
 • Ieva Vaicekauskienė, mokytojų atstovė;
 • Jolanta Audenienė, mokytojų atstovė;
 • Arūnas Tūba, mokytojų atstovas;
 • Viltė Audėjūtė, mokinių atstovė,
 • Elada Narsevičiūtė, mokinių atstovė;
 • Milda Baronaitė, mokinių atstovė;
 • Joringis Girskas, mokinių atstovas;
 • Paulina Janušaitė, mokinių atstovė;
 • Algimantas Antanas Čiža, vietos bendruomenės atstovas.

Progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Mokyklos tarybos atnaujinimo

Mokyklos metodinė taryba

Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje, teikia mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

Tarybos pirmininkė – Ieva Vaicekauskienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė.

Nariai:

 • Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė Jolanta Audenienė;
 • Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Ingrida Šimulynienė;
 • Anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė Audronė Ignatavičienė;
 • Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas Arūnas Tūba;
 • Rusų ir vokiečių kalbų metodinės grupės pirmininkė Lidija Pranskūnienė;
 • Kūno kultūros, menų ir technologijų metodinė grupės pirmininkas Audronis Kraujalis;
 • Klasių vadovų metodinė grupės pirmininkė Asta Vorobjovienė.