Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos institucija mokytojų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi progimnazijos dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai,
švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius.