Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas ir įgyvendinimas 2019/2020 m.m.

Mokslo metų pradžia 

Mokslo metų pabaiga

09-02 

06-23

Pusmečių trukmė 1-asis 09-01 – 01-17

2-asis 01-20 – 06-23

Rudens atostogos 10-28–11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-23–01-03
Žiemos atostogos 02-17 – 02-21
Pavasario (Velykų) atostogos 04-14 – 04-17

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai.

Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją higienos normose, ugdymo procesas bus koreguojamas.

Pasirinkta psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“. Programai įgyvendinti skiriamas atskiras laikas.

Pasirinkta emocines ir socialines kompetencijas ugdanti prevencinė programa „Būti kartu“.

Kultūrinei pažintinei veiklai skiriamos dienos: 2 edukacinės ekskursijos kiekvienai klasei (viena pirmąjį pusmetį, antra – antrąjį pusmetį), pilietiškumo diena, sporto šventė, turizmo diena.

Socialinė veikla yra privaloma ir siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis ir pan. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę veiklą.

Per mokslo metus socialiniai veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 pamokų (valandų). Tai mokinio pasirinkta arba progimnazijos rekomenduojama veikla (dalyvavimas projektuose, savitvarka, švenčių organizavimas, talkos, savanorystė), kuri bus vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu ir kitu laiku. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne.

Mokinys progimnazijos vadovo įsakymu atleidžiamas nuo dailės, muzikos, išimties atvejais – ir kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas (pvz., informacinių technologijų, programavimo ir kt.) . Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su Bendrųjų programų turiniu.

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą.

Dorinio ugdymo, žmogaus saugos mokymosi  pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys  yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ar mokyklos vadovo įsakymą.

Dalykų modulių pasiekimai vertinami įskaita.

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Progimnazija dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.

Stebimas kiekvieno mokinio ugdymo procesas. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams siūloma neformaliojo vaikų švietimo veikla mokykloje ir už jos ribų, skiriamos papildomos užduotys. Mokiniams, kurių pasiekimai žemi, rekomenduojama lankyti konsultacijas.

Teikiant mokymosi pagalbą sudaromos grupės iš gretimų klasių mokinių, esant reikalui teikiama pagalba ir individualiai.

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokykla bendradarbiauja organizuojant bendrus susirinkimus, atvirų durų dienas, trikampius (mokinys, mokytojas, tėvas) susitikimus. Spalio ir balandžio mėn. vyksta trikampiai susitikimai. Sausio – vasario mėn. klasių susirinkimus organizuoja klasių vadovai.

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) progimnazijos tinklaraštyje nuolat informuojami apie progimnazijoje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą.

Progimnazijos tinklaraštyje tėvai (globėjai, rūpintojai) turi galimybę išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus progimnazijos veiklai tobulinti.

Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. Įsakymu Nr. V- 1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

Mokiniui, mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.